Причини за болестите и методи за тяхното лекуване

Причини за болестите и методи за тяхното лекуване

С голяма радост съобщаваме, че на пазара е второто издание на книгата „Причини за болестите и методи за тяхното лекуване” на Учителя Беинса Дуно.

Това издане се реализира с помощта на нашите приятели и читатели, които проявиха голям интерес към тази разработка, посветена на здравето.

Съставителите Трендафила Балдевска и Ангел Кермедчиев подбират и подреждат цитатите 20 години. Весела Маркова редактира изданието 4 години, а Наталия Ангелова прави предпечатната подготовка на изданието, за да стигне то до нас в сегашния си вид – подробно, лесно за ориентация и изключително ценно за всички, които се интересуват от темите в него.

„Причини за болестите и методи за тяхното лекуване” е книга, съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Беинса Дуно (Учителя Петър Дънов).

Съдържанието е разделено на глави:

І. Болести
ІІ. Причини за заболяванията
ІІІ. Симптоми на болестите
ІV. Лекуване и лекуващи
V. Методи на лекуване
VІ. Болести и лекуването им
VІІ. Профилактика

Направена е подробна библиографска справка на всички издания, които са послужили за текст в тази книга.
Има отделна глава, посветена на хомеопатията. Първият български хомеопат д-р Георги Миркович е един от първите трима ученици на Учителя.

Издава: Център за здраве и образование ЕДИКТА
Адрес: ул. Иларион Макариополски № 2
Тел.: 02/8465091