Общи условия за тригодишно обучение по хомеопатия

Раздел І Общи положения

 1. Обучение по хомеопатия се провежда от ЦЗО „Едикта“. „Едикта“ ООД е юридическо лице с право на дейност, включваща обучение и провеждане на семинари. Училището към ЦЗО „Едикта“ е частна самофинансираща се обучителна организация, позната като Център за здраве и образование „Едикта“ (ЦЗО „Едикта“), е сертифицирано от Европейския комитет по хомеопатия (ЕКХ) и провежда обучение съобразно стандартите на ЕКХ.
 2. Курсът на обучение е предназначен за лекари, стоматолози, ветеринарни лекари, фелдшери и студенти по съответните специалности, завършили четвърти курс.
 3. При записване в курса на обучение по хомеопатия на ЦЗО „Едикта“ студентът се задължава да предостави ксерокопие на диплома за завършена медицинска степен, диплома за специалност (ако притежава такава) или служебна бележка от медицинския университет, в който е студент.
 4. Настоящите Общи условия регулират отношенията между студенти по хомеопатия и обучителната организация ЦЗО „Едикта“ по провеждането на основен курс на обучение по хомеопатия и имат силата на договор, сключен между двете страни чрез подписана Декларация в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.
 5. Общите условия влизат в сила след подписване на Декларацията. При необходимост изменения в Общите условия се правят в началото за всяка учена година.
 6. В Декларацията студентите предоставят актуални телефони и електронна поща за връзка. Ако студентът промени координатите си и не уведоми ЦЗО „Едикта“, последните не носят отговорност за пропуснати ползи.
 7. Графикът за провеждане на обучителните модули се изготвя в края на всяка календарна година и важи за следващата година.

Раздел ІІ Обучение

 1. Акцентите в програмата са:
  1. Изучаване на основните принципи на класическата хомеопатичната доктрина и приложението им в практиката при лечение на пациентите. Анализ и интерпретация на принципите.
  2. Установяване и разбиране природата на болестта чрез изкуството на хомеопатичната анамнеза и холистичното човекознание.
  3. Хроничните болести от гледна точка на хомеопатичната наука. Теория за миазмите. Динамично взаимодействие на болестите.
  4. Психосоматика и хомеопатия.
  5. Психологията в помощ на хомеопатията – водене на интервю, възрастови кризи в личностовото развитие, фамилна динамика. Невербална комуникация. Език на тялото.
  6. Разпознаване и оценка на важните симптоми. Анализ на симптоматиката на пациента като едно цяло. Оценка на симптомите според хомеопатичните принципи.
  7. Подробно изучаване на картините на хомеопатичните лекарства – Материя Медика на 154 лекарства, разгледани цялостно (50 лекарства в първата година, 104 лекарства в следващите две години)
  8. Теоретична подготовка и практическо усвояване на работата с Реперториуми, компютърни програми и др. Изучаване на различни методи и техники за анализ на случая.
  9. Позология – наука за хомеопатичната доза. Изкуството и науката за проследяване реакцията на пациента спрямо предписаното лекарство. Дълготрайно водене на случаите. Хомепатия при пациенти на конвенционална терапия
  10. Записване, съхраняване и картотекиране на хомеопатичната документация.
  11. Възможности и ограничения на хомеопатичният метод на лечение.
  12. Практическо обучение – индивидуално и/или работа в група със супервайзор.
 2. Часовете в програмата са разписани съответно за лекции, самоподготовка и супервизии. Под един час от програмата се разбира един учебен час (45 минути).

Раздел ІІІ Начин на провеждане на обучението

 1. Основният курс на обучение е с продължителност три години (600 учебни часа) – 450 часа теория (350 часа лекции и 100 часа – e-learning и самоподготовка) и 150 часа практика. През втората половина на третата година се провежда само практическо обучение под супервизията на опитен колега. Курсът завършва с полагане на теоретичен и практически изпит (не по късно от шест години след началото на основен курс на обучение).
 2. Начин на провеждане:

1-4 модул (в рамките на една учебна година) – усвояване на основните хомеопатични принципи и закони, лечение на остри състояния и първа помощ с хомеопатични средства. След успешно полагане на тест, студентът получава сертификат. Ако студентът желае да завърши пълен курс по хомеопатия според изискванията на Европейския комитет по хомеопатия (ЕСН), той ще можепродължи във II-ри курс по стандартни условия след като премине още един обучителен ДОПЪЛНИТЕН модул.

5-10 модул (в рамките на 1,5 учебна година) –задълбочено изучаване на хомеопатични лекарства, предписания и мениджмънт на случаите при хронични състояния. След полагане на теоретичен и практически изпит по стандарт на ЕСН, лекарят придобива диплома.

Пълният курс на обучение (1-10модул) :

 1. Теория – 450 часа (350 часа лекции и 100 часа – e-learning и самоподготовка), разпределени в десет модула за пет семестъра с обща продължителност две години и половина. Всеки семестър включва два модула от по три дни (петък, събота и неделя) по предварително предоставен график за една календарна година. Началото на учебната година е през месец октомври. При необходимост учебната година може да започне и в друг месец. На всички студенти се предоставят печатни материали под формата на помагала на български и английски език. Посещенията на всеки курсист по време на обучението се заверяват в протокол със собственоръчно положен подпис. Допускат се до 20 % отсъствия от лекции (два модула от общо десет).
 2. Самоподготовка и e-learning – 100 часа. Часовете се зачитат за взети при представяне на задачите за самостоятелна подготовка в посочените предварително срокове. Липсата на тези писмени работи води до промяна в сроковете, в които студентът може да положи изпит.
 3. Практика – 150 часа (60 часа индивидуални и 90 часа групови супервизии). До практическо обучение се допускат студенти след ІІІ семестър (Модул 6). Часовете за супервизии се зачитат както следва: нов случай – два часа, проследяване на пациент – един час. Необходимо е всеки студент да разполага с картон за супервизии, издаден от ЦЗО „Едикта“, в който се отразяват часове за индивидуални и групови супервизии и се заверяват с подпис на супервайзора (за индивидуалните супервизии) или програмния мениджър (за груповите супервизии).

                                                             i.      Индивидуални супервизии: провеждат се при лекари хомеопати, супервайзори към ЦЗО „Едикта“ – списъкът с имената, адрес и телефон за контакт е поместен на сайта на Едикта. За провежда на индивидуалните супервизии е необходимо студентът да има предварителна лична уговорка със супервайзора поне една седмица преди супервизиите. Задължително е съгласието (писмено или устно) на пациентите на супервайзора за провеждане на супервизии. Преди започване на индивидуалните супервизии студентът е длъжен да заплати 50 % от таксата (виж Раздел ІV Заплащане на обучението).

                                                           ii.      Групови супервизии: Провеждат се минимум два пъти годишно под формата на тренинги с български или чуждестранни лектори хомеопати. Заплащането е по обявени цени за студенти и зависи от броя часове.

 1. Изпитът се полага при допустими 20 % отсъствия (два модула) от лекционния материал, представяне на всички писмени работи, свързани със самоподготовката на студента, и изпълнени поне 70 % от часовете за индивидуални и групови супервизии (минимум 105 часа). Изпитът се полага не по-късно от шест години от началото на обучението. Състои се от три части – писмен (две части) и устен (една част).
  1. І част – Материя Медика, Картини на две лекарства – полихрест и малко лекарство;
  2. ІІ част – решаване на случай в писмен вид с реперторизация, анализ и позология;
  3. ІІІ част – устен изпит върху теория и философия на хомеопатията.
 2. Получаването на диплома за завършен основен курс по хомеопатия по стандартите на ЕКХ става само след положен успешен изпит и изпълнени часове за индивидуални и групови супервизии. Дипломите, издадени от ЦЗО „Едикта”, се признават от професионалните организации в страните-членки на ЕКХ.
 3. Дипломи на ЕКХ се издават след завършване на обучението и успешно положен изпит към ЦЗО „Едикта“ и изпълняване на условията на ЕКХ за получаване на диплома, поместени на сайта на Комитета.
 4. Включването в курса на обучение може да стане най-късно до Модул 2 (студентът да присъства на занятията от Модул 2), след което в курса на обучение не се приемат нови студенти.
 5. Прекъсване и възстановяване на правата за обучение: В случай на прекъсване на обучението от страна на студента, същият може да възстанови правата си за обучение и да се яви на изпит за получаване на диплома не по-късно от три години от момента на прекъсването. В случай на констатирана промяна на учебната програма спрямо програмата, при която е започнало обучението, възстановяването на правата се извършва от модул по препоръка на преподавателския екип с цел спазване на стандартите за обучение.

Раздел ІV Заплащане на обучението

 1. Заплащането на обучението се извършва чрез банков превод или в офиса на ЦЗО „Едикта“ на адрес ул. Ил. Макариополски № 2, ет. 1, София 1202.
 2. Студентът заплаща всеки семестър (от две модула) преди началото на обучението по съответните модули. При отказ на студента да продължи обучението, предварително платените суми не се възстановяват.
 3. Индивидуалните супервизии започват само след заплащане на минимум 50 % от таксата и представяне на документ за плащане.
 4. Груповите супервизии се заплащат отделно от таксите за семестър и индивидуални супервизии. Таксуването е по обявени цени за студенти за съответния майсторски клас и зависи от броя часове.
 5. Явяването на изпит и получаването на диплома от „Едикта“ не се заплащат допълнително.

Раздел V Права и задължения

 1. Права на студента:
  1. Студентът има право да получава подробна информация за обучението по хомеопатия, провеждано от ЦЗО „Едикта“.
  2. Студентът се възползва от преференциални цени за всички други семинари и инициативи, организирани от ЦЗО „Едикта“, съгласно предварително обявения ценоразпис, по време на тригодишното обучение.
  3. Студентът има право да избере супервайзори за провеждане на индивидуални супервизии от предварително посочените от ЦЗО „Едикта“ лекари, както и да избере в кои групови супервизии да вземе участие.
  4. Студентът има право да прекъсне обучението си като предварително уведоми ЦЗО „Едикта“.
 2. Права на ЦЗО „Едикта“:
  1. ЦЗО „Едикта“ си запазва правото да извършва промени в учебната програма съгласно изискванията на ЕКХ.
  2. ЦЗО „Едикта“ има правото да променя мястото на провеждане на модулите и таксата на обучение.
  3. ЦЗО „Едикта“ има правото да прекрати обучението на лица, които чрез свои изказвания и постъпки уронват престижа на училището и преподавателите.
 3. Задължения на студента:
  1. Студентът се задължава да присъства на модулите според предварително обявения график.
  2. Студентът се задължава да предава в срок поставените му писмени задачи, свързани с усвояване на преподавания материал, част от задължителните часове самоподготовка.
  3. Студентът се задължава да заплаща в срок таксите за модулите (не по-късно от деня, обявен за започване на съответния модул).
 4. Задължения на ЦЗО „Едикта“:
  1. ЦЗО „Едикта“ се задължава да осигурява условия и материали за провеждане на тригодишното обучение по хомеопатия – зала за лекции, преподаватели с необходимата квалификация и помагала.
  2. ЦЗО „Едикта“ се задължава за осигури условия за полагане на изпит от страна на студентите.
  3. ЦЗО „Едикта“ се задължава да предоставя информация за провеждане на групови супервизии при български и чуждестранни лектори, както и да посочи списък на супервайзори по хомеопатия на територията на страната.
  4. ЦЗО „Едикта“ се задължава да уведомява своевременно студентите за настъпили промени по отношение на учебната програма, място на провеждане и такси за обучение.

Екипът на ЦЗО „Едикта“