Причини за болестите и методи за тяхното лекуване – цитати

„Причини за болестите и методи за тяхното лекуване”

Из словото на Учителя Беинса Дуно

Второ издание

Причини за болестите и методи за тяхното лекуване - цитати

Център за здраве и образование „Едикта”

София 2013 г.

Подбрани цитати

Защо боледува човек? За да се научи да живее правилно. 70-116*

СПРАВЯНЕ С БОЛЕСТИТЕ

Да може човек да се освобождава от своите болезнени състояния, в това седи красотата на новия живот, в това седи силата на културния човек. 159-53

ЗДРАВ ИЛИ БОЛЕН

Болест и здраве, това са два полюса на живота или две различни състояния на човешкия дух. Те се определят по приятните или неприятните състояния, които произвеждат в човека. Здравето е приятно състояние, болестта – неприятно. Такива състояния съществуват във физическия, в духовния и в умствения свят на човека. Те се дължат на причини, които произлизат от противоположни сили. Значи, когато в човека действат едновременно две противоположни сили, едната от тях ще вземе надмощие и той ще бъде или здрав, или болен. – Защо Бог създаде болестите? – Не ги създаде Бог, но колективният човек, т.е. човекът в своето колективно съзнание. 25-273

Най-първо трябва да се създаде психологическа наука за здравословното състояние на човека, за да се знаят причините на всички негови прояви. По този начин ще се различават здравословните от болезнените състояния. За пример, здравословното състояние е желанието на човека да учи. Болезнено състояние у човека е мисълта му, че всичко знае. 45-174

ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ

Дойде ви някоя болест. Тя е условие, задача, която трябва да решите правилно. – Ама защо ми дойде тази болест? – Това не е важно. Важно е как ще се справите с нея. 87-44

Всички физически болести, които се явяват днес, имат духовно произхождение. Щом намерите причината, ще се възстанови равновесието, ще се възстанови хармонията. 165-53

СИМПТОМИ НА БОЛЕСТИТЕ

Човек трябва да научи две неща: да намери посоката на своето движение и начин, по който да сменя състоянията си… Колкото по-съзнателно е работил, толкова повече знания и опитности има. Той може, като химик, да различава свойствата на първото състояние – на болестта, и на второто – на здравето, и да определя посоката на тяхното движение, още докато са в зародиш. 82-263

МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАНЕ

 – чрез знание

Който има знание и разполага с него, той е силен и здрав човек; който няма знание, той е слаб, болен и изнемощял. 83-5

 – чрез хомеопатия

Как да се лекуваме? Лекувайте се по хомеопатичен начин. Това е нов метод в медицината. Като го прилагате, ще видите какви чудеса стават с малките дози. Малките величини произвеждат по-големи резултати от големите. Хомеопатията си служи с крайно малки величини. Например едно крайно малко число от килограма дадено вещество, единица с 60 нули накрая, може да произведе голямо въздействие върху човешкия организъм. 112-237

Хомеопатията се препоръчва в медицината. В съвременната медицина има два метода за лекуване: хомеопатия и алопатия, които коренно се различават една от друга. Алопатията поддържа, че на хората трябва да се дават по-силни дози. Хомеопатията препоръчва да се дават най-слаби дози. 194-214

БОЛЕСТИ И ЛЕКУВАНЕТО ИМ – равновесие

Чиста мисъл, чисти чувства уварновесяват силите на човешкия организъм. Съвременните хора са загубили своето равновесие и трябва да го възстановят… Обаче, съществуват ред методи за възстановяване на вътрешното равновесие в организма. Като метод за придобиване на това равновесие, индусите препоръчват съзнателна работа за развитие на ума, сърцето и волята на човека. Когато развие тези велики сили в себе си, човек може правилно да използва енергиите в Природата. 74-75

ПРОФИЛАКТИКА

Някой мисли, че е абсолютно здрав, но след няколко месеца или години заболява. Той се чуди отде му дойде тази болест. Много просто. Тази болест е била в него в зародишно състояние. Тя е чакала най-малкия повод, за да се появи. Нормално развитият човек няма никакви зародиши от болести в себе си. 79-57

Едно ви съветвам: взимайте мерки преди да сте заболели. Не чакайте болестта да дойде със своята артилерия и кавалерия и тогава да се лекувате. Пуснете ли болестта да влезе във вас, мъчно се лекува. 81-128

*В края на всеки цитат е указано от къде е взет. Първото число показва номера на томчето в библиографията. Ако след първото число има и второ, то означава номера на беседата или лекцията в томчето. Числото след тирето показва страницата, от където е извадена мисълта.

КАКВО Е БОЛЕСТТА

Болестите, от които съвременните хора страдат, не се явяват сега. Те крият своите зародиши в човека и чакат само най-малкия повод, за да се проявят. 79-66 *

ВИДОВЕ БОЛЕСТИ

Болестите не са само физически. Всяко неразположение, всяка скръб, мъка са болезнени състояния, които се отразяват върху организма. В този смисъл, болестите биват видими и невидими или физически и психически. 106-336

ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ

Преди всичко трябва да намерите причината за болестта. Всяка болест се предшества от известно неразположение – физическо или психическо. Като намерите неразположението, ще намерите и причината, която го предизвиква. По този начин лесно ще се справите с болестта. 87-44

СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА

Всички отрицателни и низходящи енергии трябва да се превърнат в положителни и възходящи. Много начини има за привръщането им. С картини и образи можете също да сменяте състоянията си. Те трябва да бъдат живи и красиви. Разумната Природа е пълна с такива картини и образи. Освен това, на всяка отрицателна дума поставяйте противоположна на нея, нейния антипод. 83-335

ДИАГНОЗА НА БОЛЕСТИТЕ

Здравословното състояние на организма се определя от нормалното състояние на главата, на сетивата, както и на цялата нервна система. 148-170

ЛЕКУВАНЕ И ЛЕКУВАЩИ

Забелязано е, че един чувствителен човек лесно възприема състоянието на болния. Ако болният страда от гръдна болест, чувствителният човек ще изпита същата болка. Каквато болест има болният, предава се и на здравия. Последният трябва да знае, че това са рефлексии, на които не се поддава… Човек трябва да знае кои състояния са негови и кои – чужди. 70-75

МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАНЕ

Най-добрият метод за лекуване е всеки момент човек да се справя със своите мъчнотии и противоречия. 87-249

Бъди БУДЕН

От всеки човек се иска будно съзнание, да не губи своето вътрешно разположение и своя мир. Не е ли буден, човек изгубва силата си, богатството си, знанието си, доброто разположение на сърцето си, своята мисъл и т.н. 60-193

Чрез ИНТУИЦИЯ

Вслушайте се в своята интуиция, в говора на душата си, тя сама ще ви открие Истината. Ако се излъжете, ще знаете, че умът ви е проговорил. Душата никога не се лъже. 83-272

Чрез ИСТИНА

Истината освобождава човека от всички мъчнотии, от противоречията и заблужденията в живота. 102-183

Чрез ХОМЕОПАТИЯ

При малките и разредени дози можете да имате по-големи резултати. Закон е: При малките усилия имате същите резултати, както при големите. 92-290

Чрез ХРАНА

Физическата храна трябва да бъде разнообразна, но природосъобразна. При това, колкото по-високо стои човек в развитието си, толкова по-чиста храна трябва да употребява. 61-242

ПРОФИЛАКТИКА

Преди заболяване

Казваме, че човек трябва да се лекува преди да е заболял. Това значи: забележи ли някакво отрицателно състояние в себе си, човек трябва да направи всичко възможно, за да се освободи от него. Остави ли го са работи в него продължително време, той ще заболее от някаква болест. 81-117

*В края на всеки цитат е указано от къде е взет. Първото число показва номера на томчето в библиографията. Ако след първото число има и второ, то означава номера на беседата или лекцията в томчето. Числото след тирето показва страницата, от където е извадена мисълта.